موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

تقویم آموزشی

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1 شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه  1396/11/14 ----
2    انتخاب واحد  کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه  1396/11/14 الی دوشنبه  1396/11/16 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد سه شنبه  1396/11/17 الی جمعه 1396/11/20
3   شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1396/11/21  
4    حذف و اضافه کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته شنبه 1396/12/05 الی یکشنبه  1396/12/06 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد دوشنبه 1396/12/07 الی سه شنبه  1396/12/08
5   حذف اضطراری   کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سه شنبه 1397/02/25 الی چهارشنبه  1397/02/26 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد پنجشنبه 1397/02/27 الی جمعه  1397/02/28
6   پایان کلاسها کلیه مقاطع پنجشنبه  1397/03/24  
7   آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه 1397/04/02 الی پنجشنبه  1397/04/14 حضوری
8 پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه  1397/06/16
9 ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع یکشنبه 1397/04/03 الی پنجشنبه  1397/04/21  
10 ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع چهارشنبه 1397/04/06 الی جمعه  1397/04/29  

نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1 شروع نیمسال کلیه مقاطع شنبه  1396/06/18 ----
2   ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
3   ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
4   انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش -----
   انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی چهارشنبه  1396/06/22 الی جمعه  1396/06/24 غیر حضوری
(اینترنتی)
   انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد یکشنبه  1396/06/19 الی سه شنبه  1396/06/21 غیر حضوری
(اینترنتی)
5   شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1396/06/25 غیر حضوری
(اینترنتی)
6    حذف و اضافه کلیه مقاطع یکشنبه 1396/07/09 الی چهارشنبه  1396/07/12 غیر حضوری
(اینترنتی)
7   حذف اضطراری   کلیه مقاطع دوشنبه 1396/09/27 الی پنج شنبه  1396/09/30 غیر حضوری
(اینترنتی)
8   پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه  1396/10/15 غیر حضوری
(اینترنتی)
9   آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه 1396/10/23 الی پنجشنبه  1396/11/05 حضوری

نیمسال آموزشی ترم تایستان سال تحصیلی 95-96

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1 شروع نیمسال کلیه مقاطع دوشنبه  1396/04/26 ----
2 انتخاب واحد کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دوشنبه  1396/04/26 الی سه شنبه  1396/04/27 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی ارشد چهارشنبه  1396/04/28 الی جمعه  1396/04/30 غیر حضوری
(اینترنتی)
3 شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1396/04/31 غیر حضوری
(اینترنتی)
4 پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه  1396/06/10 غیر حضوری
(اینترنتی)
5 شروع امتحانات کلیه مقاطع شنبه  1396/06/11 حضوری
6 پایان امتحانات کلیه مقاطع دوشنبه  1396/06/13 حضوری
7 ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع دوشنبه  1396/06/13 الی پنجشنبه  1396/06/16 غیر حضوری
(اینترنتی)
8 ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع سه شنبه  1396/06/14 الی جمعه  1396/06/17 ----
9 پایان نیمسال کلیه مقاطع جمعه  1396/06/17 ----

نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1 شروع نیمسال کلیه مقاطع جمعه  1395/11/15 ----
2 انتخاب واحد کارشناسی ارشد شنبه  1395/11/16 الی سه شنبه  1395/11/19 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی چهارشنبه  1395/11/20 الی جمعه 1395/11/22
3 حذف و اضافه کلیه مقاطع شنبه  1395/12/07 الی سه شنبه  1395/12/10 غیر حضوری
(اینترنتی)
4 حذف اضطراری  کلیه مقاطع سه شنبه  1396/03/09 الی جمعه  1396/03/12 غیر حضوری
(اینترنتی)
5 شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1395/11/23 غیر حضوری
(اینترنتی)
6 پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه  1396/03/26 غیر حضوری
(اینترنتی)
7 شروع امتحانات کلیه مقاطع چهارشنبه  1396/04/07 حضوری
8 پایان امتحانات کلیه مقاطع سه شنبه  1396/04/20 حضوری
9 ثبت نمرات موقت کلیه مقاطع پنجشنبه  1396/04/08 الی پنجشنبه  1396/04/22 غیر حضوری
(اینترنتی)
10 ثبت نمرات نهایی کلیه مقاطع یکشنبه  1396/04/11 الی یکشنبه  1396/04/25 ----
11 پایان نیمسال کلیه مقاطع یکشنبه  1396/04/25 ----

نیمسال اول سال تحصیلی 95-96

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1   ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد یکشنبه  1395/06/14 الی یکشنبه  1395/06/21 غیر حضوری
(اینترنتی)
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
2   ثبت نام و تشکیل پرونده ورودی جدید کارشناسی ارشد یکشنبه  1395/06/14 الی یکشنبه  1395/06/21 حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز
3   انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش -----
   انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی پنجشنبه  1395/06/04 الی دوشنبه  1395/06/08 غیر حضوری
(اینترنتی)
   انتخاب واحد (دوره های قبل) کارشناسی ارشد سه شنبه  1395/06/09 الی شنبه  1395/06/13 غیر حضوری
(اینترنتی)
4   شروع کلاسها کلیه مقاطع سه شنبه  1395/06/23 غیر حضوری
(اینترنتی)
5    حذف و اضافه کلیه مقاطع سه شنبه 1395/07/13 الی پنج شنبه  1395/07/15 غیر حضوری
(اینترنتی)
6   حذف اضطراری   کلیه مقاطع یکشنبه 1395/09/28 الی پنج شنبه  1395/10/02 غیر حضوری
(اینترنتی)
7   پایان کلاسها کلیه مقاطع سه شنبه  1395/10/14 غیر حضوری
(اینترنتی)
8   آزمون های پایانی کلیه مقاطع چهارشنبه 1395/10/22 الی دوشنبه  1395/11/04 حضوری

نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 (اصلاح شده)

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1   انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش غیر حضوری
  انتخاب واحد(دوره های قبل) گروه کامپیوتر کلیه مقاطع دوشنبه 1394/11/19 الی چهارشنبه  1394/11/21 غیر حضوری
گروه مدیریت کلیه مقاطع دوشنبه 1394/11/19 الی یکشنبه  1394/11/25
2   شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1394/11/24 غیر حضوری
3   حذف و اضافه کلیه مقاطع شنبه 1394/12/08 الی دوشنبه  1394/12/10 غیر حضوری
4     پایان کلاسها کلیه مقاطع جمعه  1395/04/04 غیر حضوری
5   حذف اضطراری  کلیه مقاطع شنبه 1395/02/18 الی دوشنبه  1395/02/20 غیر حضوری
6   آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه 1395/04/19 الی پنجشنبه  1395/04/31 حضوری

نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1   انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش غیر حضوری
  انتخاب واحد(دوره های قبل) گروه کامپیوتر کلیه مقاطع دوشنبه 1394/11/19 الی چهارشنبه  1394/11/21 غیر حضوری
گروه مدیریت کلیه مقاطع دوشنبه 1394/11/19 الی یکشنبه  1394/11/25
2   شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1394/11/24 غیر حضوری
3   حذف و اضافه کلیه مقاطع شنبه 1394/12/08 الی دوشنبه  1394/12/10 غیر حضوری
4   حذف اضطراری  کلیه مقاطع شنبه 1395/02/18 الی دوشنبه  1395/02/20 غیر حضوری
5   آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه 1395/04/05 الی دوشنبه  1395/04/14 حضوری

نیمسال اول سال تحصیلی 94-95

ردیف نوع فعالیت آموزشی مقطع تحصیلی روز و تاریخ شیوه فعالیت
1   ثبت نام اینترنتی (ورودی جدید) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز غیر حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
2   شروع کلاسها (ورودی جدید - تشکیل پرونده) کارشناسی ارشد با اعلام سازمان سنجش به مدت ده روز حضوری
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
3   انتخاب واحد (ورودی جدید) کلیه مقاطع انتخاب واحد توسط آموزش غیر حضوری
  انتخاب واحد(دوره های قبل) کلیه مقاطع دوشنبه 1394/06/21 الی چهارشنبه  1394/06/25 غیر حضوری
4   شروع کلاسها کلیه مقاطع شنبه  1394/06/28 غیر حضوری
5   حذف و اضافه کلیه مقاطع شنبه 1394/07/11 الی دوشنبه  1394/07/13 غیر حضوری
6   حذف اضطراری  کارشناسی شنبه 1394/09/07 الی دوشنبه  1394/09/09 غیر حضوری
7   آزمون های پایانی کلیه مقاطع شنبه 1394/10/19 الی سه شنبه  1394/11/13 حضوری