موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

مهندسی سیستم های الکترونیک دیجیتال (فهرست دروس)

دانشگاه ایرانیاندوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های الکترونیک دیجیتال از دروس نظری و  برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی برق است. هدف از ایجاد ابن دوره تربیت دانشجویانی است که بتوانند با فعالیت در برنامه ریزی، مدیریت، طرح و پیاده کردن سیستم ها و طرح ساخت افزاره ها و تجهیزات الکترونیکی بنحو موثری پاسخگوی نیازها و ارتقاء دهنده سطح علمی کشور باشند.

نقش و توانایی

دانش آموختگان این دوره می توانند علاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی دانشگاهی، در مراکز تحقیقاتی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که در سطح وسیع با مسائل روزآمد مهندسی الکترونیک درگیر هستند، فعالیت نمایند.
پذیرش مسئولیت و مشارکت در طراحی و اجرای پروژه ها و ارتقاء سیستم های موجود الکترونیکی از دیگر توانایی های این نوع دانش آموخته ها محسوب می شود.

فهرست دروس کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های الکترونیک دیجیتال

کلیه دروس دوره

ردیف نام درس تعداد واحد
1 جبرانی 6
2 دروس تخصصی الزامی 6
3 دروس تخصصی انتخابی 6
4 دروس تخصصی اختیاری 12
5 سمینار 2
  جمع: 32

دروس جبرانی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 سیستم های دیجیتال 2 (ریزپردازنده ها) 3
2 پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) 3
  جمع: 6

دروس تخصصی الزامی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 الکترونیک دیجیتال پیشرفته 3
2 ریز پردارنده پیشرفته 3
  جمع: 6

دروس تخصصی انتخابی

انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

ردیف نام درس تعداد واحد
1 مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) 3
2 مدارهای واسط 3
3 شبكه های انتقال داده 3
4 مدارهای ASIC/FPGA 3
  جمع: 12

دروس تخصصی اختیاری

انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 معماری کامپیوتر پیشرفته 3
2 پردازشگرهای سیگنالهای دیجیتال 3
3 تشخیص و تحمل خرابی 3
4 VHDL 3
5 سیستم های چند پردازنده ای با کارایی بالا 3
6 سیستم های نهفته 3
7 فناوری ساخت مدارهای دیجیتال 3
8 دروس تخصصی انتخابی باقیمانده 6
9 آزمایشگاه تخصصی 1-3
10 مباحث ویژه 3
11 مباحث ویژه 3
12 دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایش ها 6
13 دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب گروه آموزشی مربوطه 6
  جمع: 48