موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

جدول شهریه ها

شهریه مقطع کارشناسی ارشد 95-96 دوره های مجازی

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس هر واحد پایان نامه
(نظری)
1 گروه علوم انسانی 7,130,000 ریال 1,308,000 ریال 3,565,000 ریال
2 سایر گروه های آموزشی 8,318,000 ریال 1,426,000 ریال 4,753,000 ریال

شهریه مقطع کارشناسی 95-96 دوره های مجازی

ردیف نام دوره ثابت هر نیمسال متغییر هر واحد درس مجازی دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
1 گروه علوم انسانی 3,594,000 ریال 217,000 ریال 252,000 ریال 306,000 ریال 540,000 ریال 540,000 ریال
2 سایر گروه های آموزشی 4,313,000 ریال 217,000 ریال 306,000 ریال 360,000 ریال 648,000 ریال 648,000 ریال