شماره سوال: 100131

آيا حذف ترم، مرخصی تحصيلی و حذف دروس موجب افزايش مدت مجاز تحصيل (سنوات) می‌شود؟

خير.